Billy Budd

Benjamin Britten: Billy Budd Benjamin Britten: Billy Budd

Audiobeiträge

MP3 - Low Quality 32 Kbit: 812 KB
MP3 - High Quality 128 Kbit: 3,16 MB

Live-Aufnahme vom 15. Januar 2005 (Münchner Erstaufführung)

Kent Nagano (Musikalische Leitung); John Daszak (Edward Fairfax Vere), Nathan Gunn (Billy Budd)

- Ende 3. Akt (John Daszak)
- Beginn 4. Akt (Nathan Gunn)